Dalan Ligasaun Maliana ba Zumalai Kotu Durante Loron 3

Dalan Ligasaun Maliana ba Zumalai Kotu Durante Loron 3

Add to Comments Here!!!!

gbnews
You might also like:
Coordenador Partido KHUNTO Fo Pose Ba Estrutura KHUNTO Iha Município Bobonaro

Chefe Suco Manufahi Kiik Afirma Kondisaun Estrada no Ponte Difikulta Komunidade

Bispo Diocese Baucau Garante P.E Lu Olo ho Esperensia nebe mak Iha Sei Fo Atensaun ba Governu

Close