JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

Indonesia No Estadu TL Sei Asina Memorandum Entendimentu Kona Ba Kapasitasaun

Indonesia No Estadu TL Sei Asina Memorandum Entendimentu Kona Ba Kapasitasaun

Dili – Autoridade Nasional Katastrofe Republika Indonesia, No Estadu Timor Leste Sei Asina Memorandum Entendimentu Kona Ba Kapasitasaun, Iha Jestaun Dezastre Hodi Responde Dezastre Iha Fronteira.

Memorandum Entendimentu Ne’e Hetan Aprovasaun Husi Reuniaun Konsellu Ministru Kuarta Feira Semana Ne’e.

Portavoz Governu Agio Pereira Hateten, Governu Fo Ona Plenus Poderes Ba Sekretariu Estadu Protesaun Sivil Alexandrino Xavier, Hodi Asina Akordu Refere Iha Tempu Badak, Hodi Tama Ba Faze Implementasaun.

Governante Ne’e Konfirma, Akordu Ne’e Nesesidade Duni, Presiza Nasaun Rua Troka Informasaun Hodi Antisipa, Wanhira Mosu Kazu Emergensia Dezastre, Iha Fronteira.

Iha Parte Seluk, Governu Aprova Mos Dekreitu Lei Kona Ba Rejimi Konsesaun Husi Estadu, Atu Apoiu Direitu Orgaun Komunikasaun Sosial Iha Timor Leste.

Estadu Rekoñese Katak, Komunikasaun Sosial Hanesan Parte Importante Ida Iha Estadu Direitu Demokratiku, Hodi Kontribui Ba Konstrusaun Estadu.

(Domingos/Qonusere)

How do you react to this article?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on "Indonesia No Estadu TL Sei Asina Memorandum Ent..." A few seconds ago

Add to Comments Here!!!!

error: Content is protected !!