Rejeita Suku Foun

Rejeita Suku Foun

Manatuto – Komunidade no autoridade suku ili-heu postu administrativu vila rejeita rekonhesimentu aldeia lai-core forma suku foun administrativamente sub-mete ba postu administrativu Laclo. Kestaun ne hato iha enkontru geral komunidade aldeia lima suku illi-heu ho autoridade munisipiu xefe suku no aldeia iha sede suku ili-heu segunda foin lalais relasiona ba publikasaun rekonhesimentu suku foun liu husi jornal da republika.

Xefe suku ili-heu egas soares ba rttl sexta ne informa,povu suku ili-hei totalmente rejeita no la simu publikasaun jornal da republika konaba suku ili-heu atu sub-mete ba suku lai kore hodi sub-mete ba postu Laclo. Iha okasiaun ne administrador postu manatuto vila gaspar henrique da sila rekonhese nia parte nudar autoridade iha ppostu administrativu manatuto maibe laiha konhesimentu konaba asuntu ne.

Iha enkontru geral ne povu maioria suku ili-heu husu atu halao fila fali eleisaun tanba eleisaun iha fulan agostu 2016 liu ba suku ili-heu maka ho votos maioria enkuntu suku lai-core ho votos mamuk.

(SALES/CM)-210417

Add to Comments Here!!!!

gbnews
You might also like:
pm
PM Rui Konaba Timor Oan Servico Iha Koreia Do Sul

Dili - Governu kontinua akompanha kondisaun...

Komunidade Nebe Afetadu Konstrusaun Edifisiu PNTL

MCIA Vizita Centro Instituto Kualidade Portugal

Close